Ознаке

(…)

БЛАГОЈУ БАКОВИЋУ ДИПЛОМА „ЗЛАТНИ ВИТЕЗ“  БЛАГОЈЕ БАКОВИЋ, ЛАУРЕАТ НАГРАДЕ ДИПЛОМА „ЗЛАТНИ ВИТЕЗ“, У КАТЕГОРИЈАМА ПРОЗЕ, ПОЕЗИЈЕ И БЕЛЕТРИСТИКЕ, НА ИСТОИМЕНОМ ФЕСТИВАЛУ У МОСКВИ   НА ТРЕЋЕМ СЛОВЕНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ФОРУМУ КОЈИ ЈЕ ЈУЧЕ ЗАВРШЕН У МОСКВИ, ОДЛУКОМ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ЗЛАТНИ ВИТЕЗ“, ОВА ПРЕСТИЖНА И УГЛЕДНА НАГРАДА ДОДЕЉЕНА ЈЕ СРПСКОМ ПЕСНИКУ БЛАГОЈУ БАКОВИЋУ….

*

ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ НАГРАЂЕН У МАКЕДОНИЈИ. –   МЕЂУНАРОДНА НАГРАДА МАКЕДОНСКЕ КЊИЖЕВНЕ АКАДЕМИЈЕ ТАБЕРНАКУЛ, ЧИЈИ ЈЕ ПОКРОВИТЕЉ ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ МАКЕДОНИЈЕ НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ ДОДЕЉЕНА: ЗА ЦЕЛОКУПНО ПРОЗНО ДЕЛО – МИЛАНУ КУНДЕРИ, А ЗА ПЕСНИЧКО ДЕЛО – ЉУБИВОЈУ РШУМОВИЋУ.
ТИМ ПОВОДОМ, КАО И ПОВОДОМ 55 ГОДИНА РШУМОВИЋЕВОГ КЊИЖЕВНОГ РАДА, ИЗДАВАЧКА КУЋА ТАБЕРНАКУЛ ОБЈАВИЛА ЈЕ ДВАНАЕСТО ИЗДАЊЕ ЊЕГОВОГ „БУКВАРА ДЕЧЈИХ ПРАВА“ (ОСМО НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ).
*
РЕДОВНА ГОДИШЊА  СКУПШТИНА УКС

СУБОТА, 15. 12. 2012, 11.00
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Д Н Е В Н И Р Е Д
I СВЕЧАНИ ДЕО СЕДНИЦЕ
ПОЗДРАВНИ ГОВОРИ И ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА
II РАДНИ ДЕО СЕДНИЦЕ
*
Извештаји о раду између две годишње седнице Скупштине;
* Расправа о поднетим извештајима;
* Положај Удружења књижевника Србије уочи
јубиларних, 50. Београдских међународних сусрета писаца;
* Предлог закључака;
* Р а з н о.
*

И З В Е Ш Т А Ј
о финансијском пословању у периоду од 1. јануара до 30. новембра 2012.  године
 
1. Приходи                                                                                                               5.231.637,16

1.1. Сопствени приходи                                                                                          1.641.278,45
а) Продаја (претплата на КН)                                                                                579.575,00
б) Закуп простора                                                                                                       95.000,00
в) Чланарина                                                                                                            931.140,00
г) Молбе за пријем                                                                                                     34.400,00
д) Камата                                                                                                                       1.163,45

2.1. Средства буџета (Министарство и Секретаријат за културу)                2.126.000,00
а) Књижевне новине                                                                                              400.000,00
б) Међународни сусрети писаца                                                                         300.000,00
в) Награда „Милан Ракић“                                                                                     100.000,00
г) Књижевна трибина                                                                                               50.000,00
д) Фестивал сатире                                                                                                200.000,00
ђ) Путни трошкови члана Удружења                                                                    16.000,00
е) Редовна делатност                                                                                         1.060.000,00

3.1. Донације (Удружење: 1.381.078,71, КН: 83.280,00)                                 1.464.358,71

У укупном приходу сопствена средства учествују са 31,37%,  средства  буџета са 40,64%,а донаторска средства са 27,99%.Материјални положај Удружења и пословање су отежани и неодговорним односом чланства и недовољном финансијском подршком буџета. Средства буџета касне, а чланарину су платила само 383 члана, понеко уназад или унапред, а већина ништа. Динамика прилива средстава условљава нередовно измиривање обавеза Удружења. Запослени и сарадници по уговору су у незавидном материјалном положају, јер им зараде и примања касне.

2. Расходи                                                                                                           6.458.899,86          
 
2.1.  Утрошени материјал (канцеларијски, чишћење,
репрезентација…)                                                                                         215.124,00
2.2.  Електрична енергија                                                                                     293.114,22
2.3.  Бруто зараде                                                                                               1.132.506,00
2.4.  Доприноси из зарада на терет послодавца                                            203.061,34
2.5.  Накнаде по уговорима (сарадници), Удружење                                  1.948.786,57
2.6.  Накнаде по уговорима (КН)                                                                         868.323,94
2.7.  Помоћ раднику (члану)                                                                                    20.000,00
2.8.  Превоз (маркице: Удружење – 152.760,00, КН – 33.768,00)                 186.528,00
2.9.  Путни трошкови                                                                                              319.150,50
2.10.Трошкови превоза                                                                                        296.268,00
2.11. Телефон                                                                                                         182.666,45
2.12. ПТТ услуге (КН)                                                                                             106.558,09
2.13. Интернет                                                                                                            20.453,43
2.14. Текуће одржавање основних средстава                                                    33.390,00
2.15. Огласи у новинама                                                                                            9.327,90
2.16. Штампа (КН)                                                                                                    427.356,20
2.17. Комуналне услуге (Водовод и Градска чистоћа)                                                     7.905,57
2.18.  Фотокопирање                                                                                                 26.687,31
2.19. Обука радника (компјутер)                                                                             15.000,00
2.20. Репрезентација                                                                                                52.181,00
2.21. Осигурање објекта                                                                                             6.887,96
2.22. Платни промет (банкарска провизија)                                                        34.712,08
2.23. Допринос за грађевинско земљиште                                                             1.704,00
2.24. Фирмарина                                                                                                         21.207,30

У структури трошкова највеће су накнаде по уговору (30,17%). Просечна бруто-зарада запослених износи 49.423.28 динара (3 запослена), што јеисто као и у претходној години. Пошто је једна запослена радница била на породиљском одсуству и наставила са коришћењем права на негу детета, њену зараду  рефундира надлежно министарство. У Удружењу је ангажовано 7 сталних сарадника по ауторском уговору  и 1 по уговору о делу. Претходне године буџетска средства за покриће трошкова (електрична енергија, водовод, градска чистоћа, осигурање…) износила су 600.000,00 динара, а ове су распоређена на три удружења у згради по 200.000,00 динара. Удружење књижевника редовно месечно фактурише на име рефундације трошкова Удружењу књижевних преводилаца и Српском књижевном друштву, пошто рачуни стижу обједињени. Било би боље да се технички раздвоје, па да свако своје обавезе плаћа одвојено, али Удружење књижевника нема финансијских средстава за то, па тај проблем остаје отворен за нека боља времена.

3. Ненаплаћени приходи

К у п а ц

Износ

Напомена

Футура плус

64.480,18

Књижевне новине, 2011.
Штампа систем

63.308,00

Књижевне новине
Дата прес

24.855,05

Књижевне новине, 2011.
Семинар.библиотека, Н. Сад

2.400,00

Књижевне новине, 2011.
НБ Србије

26.400,00

Књижевне новине, 2011.
Book trade

2.400,00

Књижевне новине, 2011.
Народни музеј Пожаревац

2.400,00

Књижевне новине, 2011.
Народна библиотека Н. Сад

2.400,00

Књижевне новине
Министарство културе

760.000,00

III  и IV квартал
Удружење књижевних превод.

7.903,50

Српско књижевно друштво

134.745,94

С  в  е  г  а:

1.091.292,67

 
           
4. Неисплаћене обавезе

О п и с

Износ

Напомена

Зараде и накнаде по уговору

1.256.169,41

август, септембар, октобар, новембар – НЕМА НОВЦА ЗА                    ПЛАТЕ
Драслер штампарија

59.940,00

Награда „Милан Ракић“

100.000,00

С  в  е  г  а:

1.416.109,41

Ненаплаћени приходи и неплаћени трошкови евидентирани су на одговарајућим контима.

5. Средства на рачунима

Банка

Износ

Напомена

Привредна банка

16.901,15

 

Комерцијална банка

648.808,40

донације на девизном рачуну
С  в  е  г  а:

665.709,55

 
            Средства на девизном рачуну су донаторска и нису оприходована.

6. Књижевне новине

Ред.број

О п и с

Приход

Трошак

1.

 Продаја

579.575,00

2.

 Донације

83.280,00

3.

 Министарство културе

400.000,00

4.

 Ауторски хонорари

868.323,94

5.

 Превоз радника

33.768,00

6.

 ПТТ трошкови

106.558,09

7.

 Штампа

427.356,20

С  в  е  г  а:

1.062.855,00

1.436.006,23

 

            Финансијски показатељи пословања “Књижевних новина” нису прецизни, јер многи трошкови нису издвојени из укупних (телефон, интернет, фирмарина,  електрична енергија, комуналне услуге, банкарске услуге, услуге по уговору о делу…). Овај део извештаја треба да послужи сарадницима Удружења, задуженим за функционисање листа да се боље ангажују око анимирања заинтересованих и фактурисања, а посебно наплате реализације.  –                                                                                             Милена Симуновић